Práce psychologa v naší nemocnici spočívá zejména v činnosti diagnostické, psychoterapeutické a rehabilitační. Hlavním úkolem je zajištění péče o dospělé a dětské pacienty, u nichž se projevila nějaká forma duševní poruchy.

Diagnostická práce psychologů poskytuje nezbytnou podporu pro práci lékařů a významně se tak podílí na rozhodování o dalším léčebném postupu. Za tímto účelem je nemocnice nadstandardně vybavena moderními psychodiagnostickými metodami.
Do instrumentáře jsou neustále pořizovány nově vydávané metody.

Psychoterapie dospělých klientů probíhá napříč nejrůznějšími odděleními.  Nabízíme individuální i skupinovou terapii; podpůrnou terapii pacientů i jejich rodin, edukaci o psychických nemocech, kognitivní trénink, pracovní terapie, arteterapie, muzikoterapie, nácvik nových strategií zvládání stresových situací a sociálních dovedností.

Nedílnou součástí je návazná péče a spolupráce s dalšími odbornými organizacemi: Fokus, Lomikámen, Ledovec, Člověk v tísni. Následnou péči zajišťujeme i v rámci psychiatrické a psychologické ambulance.  

Široké uplatnění pro psychology nabízí i práce na dětském oddělení, kde jsou hospitalizovány děti v rozmezí předškolního věku až adolescence.  Potíže našich pacientů pokrývají téměř celé spektrum dětské psychiatrie, včetně psychotických onemocnění v dětství.
K odborné diagnostice je k dispozici kompletní soubor dětských psychodiagnostických metod.

Nemocnice má akreditace pro výuku v klinické i dětské klinické psychologii, veškeré povinnosti vyplývající z předatestační přípravy lze splnit interně, podporuje vzdělávání psychologů a zajišťuje též odborný růst. Zájemcům se základní atestací v oboru lze nabídnout pokračování ve specializační průpravě v oboru dětská klinická psychologie.

Poskytujeme odborné stáže studentům psychologie, jsme oficiálním školícím místem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Stáže nabízíme také externím kolegům - psychologům v předatestační přípravě.

Pravidelně probíhají kazuistické semináře pro psychology v předatestační přípravě každý pátek od 12:30.

Průběžně přijímáme do pracovního poměru nové kolegy psychology, atestované či v předatestační přípravě.
Více informací o volných místech http://www.pldobrany.cz/volna-mista.html
nebo kontaktujte Mgr. Hanu Navrátilovou: hana.navratilova(zavináč)pld.cz 

Důležitou součástí poskytovaných psychologických služeb je také arteterapie, relaxační techniky, cvičení. Za tímto účelem naše nemocnice disponuje ateliérem a tělocvičnou v tzv. R-klubu.

Ateliér arteterapie nabízí v rámci komplexní psychosociální rehabilitace psychoterapeuticky nasměrované výtvarné aktivity. Výtvarná tvorba zde ovšem není zaměřena na výkon a efekt, ale naopak svým hrovým charakterem a symbolickou povahou komunikace napomáhá ke zvýšení schopnosti soustředění, relaxaci, redukci napětí, rozvoji empatie, potencování kreativity, takže se podílí na přeladění psychického stavu klienta, uvolnění tenze. Následná reflexe výtvarného artefaktu s terapeutem otevírá cestu k sebepoznání, opuštění nevyhovujících vzorců chování, a tak přispívá odstranění nebo zmírnění pacientových obtíží. Vedle vlastní aktivní tvorby klienta je možné zařadit i tzv. receptivní arteterapii v podobě vnímání uměleckých děl a návštěv kulturních akcí. Terapeutický efekt individuální a skupinové arteterapie doplňují diagnostické možnosti, díky nimž lze získat informace o aktuálním psychickém stavu klienta i o jeho osobnosti.

V Psychiatrické nemocnici v Dobřanech náleží arteterapie již řadu let mezi komplementární formy léčby zejména pro pacienty s diagnózami poruch nálad, psychóz, poruch osobnosti, závislostmi. Své místo má i na dětském oddělení. Klienti mají pro individuální a skupinovou arteterapii k dispozici moderní, funkční ateliér. Skupinovou arteterapii poskytují terapeuti také přímo na řadě oddělení.

V rámci snah o destigmatizaci psychiatrických pacientů pořádá od roku 1993 ateliér arteterapie mimo areál nemocnice pravidelně každé dva roky výstavy prací klientů s názvem „Cesty“. Připravuje také projekty 3xARTE zacílené na bourání bariér mezi světem zdravých a světem duševně nemocných, kde vystavují společně, bok po boku klienti, lékaři a terapeuti.

V R klubu jsou nabízeny relaxační cvičení, jóga, a další techniky, které završují komplexní psychologickou péči o pacienty.

   

Kontakty
Vedoucí
PhDr. Karolína Malá: tel.: 377 813 279, e-mail: karolina.mala(zavináč)pld.cz
klinický psycholog, dětský klinický psycholog
vedoucí seminářů předatestační přípravy zaměřených na problematiku dětí a dospívajících

Zástupci vedoucího
Mgr. David Kožík:  tel.: 377 813 262, e-mail: kozikd(zavináč)pld.cz  
klinický psycholog
vedoucí seminářů předatestační přípravy zaměřených na diagnostiku dospělých

Mgr. Hana Navrátilová:  tel.: 377 813 178, e-mail: hana.navratilova(zavináč)pld.cz  
klinický psycholog
kontaktní osoba pro zájemce o zaměstnání na pozici psycholog
vedoucí seminářů předatestační přípravy zaměřených na diagnostiku dospělých

Mgr. Jiřina Sobotková:  tel.: 377 813 108, e-mail: sobotkovaj(zavináč)pld.cz
klinický psycholog
kontaktní osoba pro zájemce o stáže
vedoucí seminářů předatestační přípravy zaměřených na terapeutickou práci s dospělými

Psychiatrická ambulance  PNvD, III. poliklinika Plzeň – Bory
373 723 220, 373 723 259
Psychiatrická ambulance PNvD, Přeštice
377 982 285

Orientační plánek

Orientační plánek

Kontakt

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
Ústavní ul., 334 41 Dobřany

IČ: 00669792
DIČ: CZ00669792

Spojovatelka
tel.: 377 813 111

ID datové schránky: 4k429ud

SSL certifikát

Volná místa

Přijmeme

LÉKAŘE

se specializovanou způsobilostí
v oboru psychiatrie

Další volné pozice

Dotační programy

norske fondyiop

© 2018 Psychiatrická nemocnice v Dobřanech | realizace webprofirmy.cz