Primář: MUDr. Vladimír ŠUPINA

 

Oddělení 12 - oddělení uzavřené, rozdělené na dvě stanice, s kapacitou A 12 a B 28 lůžek. Je určeno pouze pro ženy.

Na stanici B jsou přijímány ženy v akutní fázi duševního onemocnění, které vyžadují permanentní či zvýšený dohled a intenzivní psychiatrickou péči. Stanice B je zařízena a vybavena pro příjem nemocných s těžkými formami psychóz, intoxikací psychoaktivními látkami, organickými poruchami či poruchami osobnosti, souhrnně pro ženy s vystupňovanými projevy auto či heteroagresivními, jež ohrožují svým chováním sebe či své okolí. Na odd. 12 jsou překládány nemocné jak z jiných oddělení PN v Dobřanech, tak přijímány ženy z jiných psychiatrických oddělení nemocnic, kde nejsou na tak závažné případy personálně či materiálně vybaveni. Kromě toho přijímáme i nemocné přivezené přímo z péče ambulantní či z „ulice“. Je tedy realitou, že v zájmu ochrany zdraví a života akutně nemocných, disponujeme kromě moderních prostředků psychofarmakologických i povolenými nefarmakologickými omezovacími prostředky, jejichž indikace je přísně individuální a pokud je nutné je použít, děje se tomu vždy v souladu se zákonem a zásadami postupu lege artis.

Na stanici A jsou překládány ženy s chronicky probíhajícím duševním onemocněním, jejichž stav je činí nadále nějakým způsobem nebezpečnými sobě či svému okolí a také ženy s ochranným léčením psychiatrickým, nařízeným soudem.

Oddělení 12 disponuje vlastní zahradou. Nemocné, kterým to zdravotní stav umožňuje, se mohou zapojit do aktivit s ergoterapeutkou přímo na oddělení. Pacientky, jejichž stav je stabilizován a výrazně zlepšen, mohou využívat vycházky po areálu nemocnice, či veškeré aktivity, nabízené naší nemocnicí.

Ve spolupráci s rodinami, či jinými blízkými, opatrovníky apod., pracujeme na návratu našich nemocných do domácího prostředí, proto jsou kompenzovaným pacientkám umožněny dovolenky, po jejichž zdárném průběhu a ověřené kompenzaci stavu, jsou propouštěny do ambulantní péče.

 

Oddělení 13 - oddělení určené pouze pro muže, je uzavřené a rozdělené na dvě stanice:
A) s kapacitou 10 lůžek a stanice B) s kapacitou 33 lůžek.

Na stanici B jsou přijímáni muži:
-    v akutních fázích všech duševních poruch a onemocnění, kteří vyžadují zvýšený či permanentní dohled a intenzivní psychiatrickou péči
-    s těžkým průběhem psychóz, společensky nebezpeční s rizikem útěku
-    akutně intoxikovaní alkoholem či psychoaktivními látkami (tělesně již stabilizovaní), kteří v intoxikaci ohrožují sebe či své okolí a nejsou indikováni pro umístění na záchytnou stanici
-    s organickými poruchami, demencí, mentální retardací či poruchami osobnosti
-    po závažných sebevražedných pokusech či s rizikem sebevražedného či sebepoškozujícího jednání
-    extrémně konfliktní, kteří neakceptují režim jiných oddělení PN v Dobřanech či psychiatrických odděleních jiných nemocnic

Velkou měrou jsou zastoupeni pacienti s ochranným psychiatrickým či jiným soudně nařízeným léčením (často uloženým pro spáchání závažného zločinu), popř. pacienti očekávající nástup do zabezpečovací detence.

Pacienti jsou přijímáni z ambulantní péče nebo přímo „z ulice“, přivezeni např. záchrannou službou, často s doprovodem Policie ČR. Dále jsou k nám překládáni muži z jiných oddělení PN v Dobřanech či z jiných psychiatrických klinik a oddělení nemocnic, kde nejsou na tak závažné případy (nejčastěji agrese) personálně, materiálně a technicky vybaveni.

Vzhledem k tomu, že se jedná o vysoce specializované a jedinečné oddělení, je dispozičně, organizačně a personálně řešeno tak, aby bylo minimalizováno riziko útěku a co nejvíce snížena možnost nelegálního přísunu alkoholu a drog.

Také disponujeme, v zájmu ochrany zdraví a života nemocného a jeho okolí, kromě nejnovějších prostředků psychofarmakologických i povolenými nefarmakologickými omezovacími prostředky (např. terapeutickými izolacemi či možností omezit extrémně neklidného pacienta kurtováním).  Indikace těchto ochranných opatření je přísně individuální, a pokud je nutné je použít, děje se tak vždy v souladu se zákonem a zásadami postupu lege artis.

Oddělení je v celém rozsahu zabezpečeno kamerovým systémem bez záznamu, pod trvalým nepřetržitým dohledem personálu.
Na stanici A jsou překládáni pacienti již klidnější, u nichž došlo k ústupu nebezpečnosti pro ně samotné či pro jejich okolí.

Oddělení 13 disponuje vlastní velkou zahradou s možností vycházek pro nemocné, jejichž zdravotní stav to umožňuje. Na vycházkách jsou nemocní vždy pod dohledem personálu nebo, po individuálním zvážení, pod dohledem rodinného příslušníka (toto je spíše výjimkou).

Ve spolupráci s rodinami či jinými blízkými, opatrovníky apod., pracujeme na návratu nemocných do domácího prostředí. Proto jsou kompenzovaným pacientům umožňovány i terapeutické dovolenky, na nichž je nutno ověřit schopnost nemocných zdárně fungovat v domácím prostředí. Pacienti z oddělení 13 jsou po zlepšení stavu překládáni na jiná, např. psychoterapeutická, oddělení PNvD. Případně jsou propouštěni do domácí péče (např. po odeznění akutní intoxikace).

 

Oddělení 19 - uzavřené, režimově zaměřené, pouze mužské oddělení, s kapacitou 29 lůžek, určené pro pacienty s nařízeným ochranným léčením sexuologickým, psychiatrickým, protialkoholním, protitoxikomanickým či kombinovaným. Případná volná lůžka nabízíme zájemcům žádajícím o dobrovolné léčení sexuologické či protitoxikomanické.

Celé oddělení funguje samosprávným systémem s plným zapojením pacientů do jeho chodu. Pacienti jsou vedeni k osobní zodpovědnosti za své chování a průběh terapie. Terapeutický režim je shodný jako na jiných podobných odděleních určených pro výkon ochranného léčení v různých psychiatrických nemocnicích v ČR. Pacienti jsou povinováni zúčastňovat se vizit, komunit, skupin, odborných přednášek, terapeutických pracovních aktivit, či individuálním psaním deníků. Jejich postup do vyšších terapeutických úrovní, s konečným cílem podání návrhu na ukončení léčení či přeměnu na ambulantní formu, je vícestupňově schvalován komunitou, skupinou a terapeutickým týmem, který má rozhodující slovo. Při žádosti o přestup musí pacient ústní a písemnou formou opakovaně prokázat, že na onemocnění, které jej vedlo ke spáchání trestného činu, získal náhled, že zná zásady prevence podobného jednání, apod. Pokud probíhá léčení bez komplikací a chování pacientů tomu odpovídá, získávají postupně v jednotlivých úrovních výhody spočívající jak v samostatných vycházkách po areálu nemocnice, tak nárok na resocializační volno do místa bydliště. V této fázi již spolupracujeme s rodinou či jinými příbuznými, a proto k povinnostem pacientů patří přizvat své blízké k účasti na terapii, k pohovorům s terapeutickým týmem.

Veškeré úsilí jak pacientů, tak terapeutického týmu je směřováno k tomu, aby se minimalizovala společenská nebezpečnost, daná jejich základním onemocněním.

 

Oddělení 26 – režimové léčby žen závislých na alkoholu.
Otevřené oddělení s 16 lůžky. Základem léčby je režimová terapie s důrazem na skupinové aktivity - psychoterapeutické skupiny, arteterapeutické skupiny, v rámci léčebného programu probíhají ergoterapie, přednášky s protialkoholní tématikou, relaxační cvičení a další. Z konkrétních potřeb samostatných pacientek vychází nabídka individuální psychoterapie, rodinné či párové intervence s psychologem oddělení. Nabízíme i možnost následné péče pro pacientky, které absolvovaly ústavní léčbu, a to dále formou skupinové psychoterapie. Délka pobytu je 4 měsíce, převážně dobrovolný vstup.
1 krát ročně pořádáme setkání abstinujících pacientek.

Všechna oddělení spolupracují s úsekem rehabilitace, ergoterapie, arteterapie, muzikoterapie, psychoterapeutické postupy.

 

19. odd
 Oddělení 19

 

26. odd

Oddělení 26

 

Video

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

 

Orientační plánek

Orientační plánek

Kontakt

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
Ústavní ul., 334 41 Dobřany

IČ: 00669792
DIČ: CZ00669792

Spojovatelka
tel.: 377 813 111

ID datové schránky: 4k429ud

SSL certifikát

Volná místa

Přijmeme

LÉKAŘE

se specializovanou způsobilostí
v oboru psychiatrie

Další volné pozice

Dotační programy

norske fondyiop

© 2018 Psychiatrická nemocnice v Dobřanech | realizace webprofirmy.cz