INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ dle čl. 13
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)
2016/679
ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a
o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

(informace pro pacienty)

Význam tohoto dokumentu:

Tato informace Vám slouží k zajištění plné a transparentní informovanosti o zpracování osobních údajů pacientů/klientů, vč. zvláštních kategorií osobních údajů (zejména údajů o zdravotním stavu), správcem těchto údajů.

 1. Kontaktní údaje správce:
  Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
  Ústavní ul., 334 41 Dobřany
  Tel: 377 813 111
  Datová schránka: 4k429ud
  e-mail: pldobrany(zavináč)pld.cz

  Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
  JUDr. Silvie Langová
  e-mail: poverenec(zavináč)pld.cz, mobil: 734 573 320


 2. Účely zpracování a právní základ pro zpracování:
  • Poskytování zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění a všech povinností s nimi spojených
  • Poskytování specifických zdravotních služeb dle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v platném znění a všech povinností s nimi spojených
  • Poskytování sociálních služeb dle ustanovení § 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění
  • Věda a výzkum – základní a aplikovaný výzkum, zavádění a ověřování nových metod, klinické hodnocení léčiv a ověřování prostředků zdravotnické techniky. Šíření výsledků prostřednictvím výuky a publikování (§ 111 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech v platném znění, zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích v platném znění)
  • Založení elektronického receptu - sdělení identifikátoru pacientovi formou určenou pacientem dle vyhlášky č. 415/2017 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o léčivech týkajících se elektronických receptů


 3. Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany:
  Zpracování související se zajištěním bezpečnosti a ochrany pacienta a právních nároků Psychiatrické nemocnice v Dobřanech.

 4. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů:
  • Osoby oprávněné nahlížet do zdravotnické dokumentace pacienta
  • Osoby oprávněné získávat informace o zdravotním stavu pacienta
  • Poskytovatelé zdravotních služeb nebo poskytovatelé sociálních služeb zajišťující návaznost dalších zdravotních a sociálních služeb
  • Registrující poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost
  • Zdravotní pojišťovny
  • Krajská hygienická stanice
  • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
  • Státní ústav pro kontrolu léčiv
  • Státní ústav pro jadernou bezpečnost
  • Státní zdravotní ústav
  • Matriční úřad

 5. Předávání osobních údajů do zahraničí:
  Pouze při zajištění návaznosti dalších zdravotních služeb.

 6. Doba uložení osobních údajů:
  Dle vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, v platném znění a dalších právních předpisů upravujících požadavky na uchovávání dokumentace.

 7. Máte dále následující práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů.
  • Máte právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům týkajícím se Vás jako subjektu údajů, máte právo na jejich opravu.

  • Máte popřípadě právo na omezení zpracování, a to v následujících případech:
   1. jestliže popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
   2. zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
   3. správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
   4. jestliže jste již vznesl námitku proti zpracování v případě zpracování v oprávněném zájmu správce či třetích osob, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

  • Máte právo vznést námitku proti zpracování v případě, že:
   1. zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu státní moci nebo
   2. v případě, že zpracování je prováděno v oprávněném zájmu správce nebo třetí strany, jakož i práva na přenositelnost údajů.
  • Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení GDPR. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu:
   1. v místě svého obvyklého bydliště,
   2. místě výkonu zaměstnání nebo
   3. místě, kde došlo k údajnému porušení.

 8. Následující práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů jsou omezena zákonem:
  • Právo na výmaz osobních údajů 1
  • Následující práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů se na Vás nevztahují:
   právo na přenositelnost údajů, a to vzhledem k tomu, že poskytování Vašich osobních údajů není založeno na souhlasu či smlouvě a neprobíhá pouze automatizovaně.

 9. Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem (zákon č. 372/2001 Sb., o zdravotních službách, v platném znění a vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, v platném znění) a máte jako pacient povinnost je poskytnout, stejně jako Správce má právo jej po Vás požadovat. Neposkytnutí Vašich osobních údajů může znamenat, že správce Vám nebude moci poskytnout zdravotní služby.


  1  Právo pacienta na výmaz dle čl. 17 Nařízení GDPR je omezeno, a to v případě dodržení lhůty pro uchování osobních údajů stanovené právními předpisy (§ 53-69 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění a vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, v platném znění)

Video

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

 

Orientační plánek

Orientační plánek

Kontakt

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
Ústavní ul., 334 41 Dobřany
IČ: 00669792
DIČ: CZ00669792

Spojovatelka
tel.: 377 813 111

ID datové schránky: 4k429ud

linkedin logo

Certifikát kvality a bezpečí
Certifikát kvality a bezpečí

 

Volná místa

Přijmeme

LÉKAŘE/LÉKAŘKU

se specializovanou způsobilostí

v oboru psychiatrie

 

Další volné pozice

 

Kvalitní a bezpečná nemocnice
Kvalitní a bezpečná nemocnice 2018

 

Dotační programy

norske fondy

iop

  SSL certifikát

 eu opz

© 2019 Psychiatrická nemocnice v Dobřanech | realizace webprofirmy.cz