Norské fondy 2009 - 2014 - Program CZ11 – Iniciativy v oblasti veřejného zdraví - Aktivita I. – Psychiatrická péče


Název projektu:
Rehabilitační oddělení s novým způsobem léčení
(s ucelenou psychiatrickou rehabilitací)


Rozhodnutím o poskytnutí dotace č. j. 18990/2015/EF, ze dne 30. 4. 2015, byl
Psychiatrické nemocnici v Dobřanech přidělen finanční grant ve výši 80% z tzv. způsobilých výdajů, tj.

20.159.950,- Kč

Finanční prostředky budou poskytnuty z finančního mechanismu Norské fondy, které v rámci České republiky administruje Ministerstvo financí ČR.

Grant č. NF-CZ11-OV-2-029-2015

byl přidělen na základě kvalitně zpracovaného záměru na zavedení metod ucelené psychiatrické rehabilitace.

Cílem projektu byla inovace zdravotní péče, zkrácení doby nutného léčení na lůžku, návrat pacienta do mimonemocniční péče, domů nebo do komunitní péče. Šlo tedy o vytvoření nového rehabilitačního oddělení, které novým, intenzivním způsobem práce připravuje pacienty na zvládnutí samostatného života v komunitě a zvýší šanci těchto nemocných na dlouhodobé udržení v běžném mimonemocničním prostředí. Zároveň do značné míry předejde potřebě rehospitalizace.

Cílovou skupinu tvoří dlouhodobě psychiatricky nemocní pacienti (dlouhodobá a následná péče).


Projekt byl zahájen schválením projektové žádosti dne 14.1.2015.

Nejnáročnější částí projektu byla stavební rekonstrukce a modernizace pavilonu č. 23. Rekonstrukcí vzniklo nové oddělení s kapacitou 33 lůžek. Po ukončení stavebních prací následovalo vybavení pavilonu nábytkem a zařízením.

Projekt byl ukončen do 30.4.2016.

Úspěšně byly zrealizovány všechny aktivity projektu.

Od začátku dubna 2016 je prováděna v pavilonu č. 23 inovovaná ucelená rehabilitační péče.

 

Průběh realizace projektu:

Výběrové řízení na zpracovatele žádosti o grant - Smlouva o zpracování grantových projektů byla uzavřena 9.9.2014 se společností CYRRUS ADVISORY, a.s., se sídlem v Brně, IČ: 29296943

Výběrové řízení na poradenství při řízení projektu – Smlouva o poskytování poradenství při řízení a realizaci projektu byla uzavřena 9.9.2014 se společností EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., se sídlem v Brně, IČ: 29377099

Aktivita č. 1: Realizace prvků povinné publicity

a) Billboard

Posouzení zadávacího řízení bylo ze strany PM ukončeno 8.7.2015.
Výzva k předložení cenové nabídky byla rozeslána 9.7.2015.
Nejvhodnější nabídku předložila firma REKTIS – reklama a tisk, Mírová 1038,
735 81 Bohumín, IČ: 87236737
Objednávka odeslána 16.7.2015
Billboard byl dodán 22.7.2015, týž den instalován.
Billboard byl před ukončením projektu nahrazen stálou pamětní deskou.

b) Webové stránky PNvD

Stránky jsou průběžně aktualizovány.

c) Tiskové zprávy + tiskové konference

Posouzení zadávacího řízení bylo ze strany PM ukončeno 14.7.2015
Výzva k předložení cenové nabídky byla rozeslána 15.7.2015 – žádný dodavatel nepředložil nabídku.
Výzva k předložení cenové nabídky byla rozeslána znovu 21.7.2015
Nejvhodnější nabídku předložila firma eNOVATION, Štěpánská 621/34, 110 00 Praha 1,
IČ: 27909751
Objednávka odeslána 31.7.2015

POZVÁNKA NA TISKOVOU KONFERENCI
1. tisková konference se uskutečnila 27.8.2015 v kulturním domě PNvD.
1. tisková zpráva byla ze strany PM schválena 20.8.2015. Následně byla zveřejněna v médiích.

Závěrečná tisková konference k ukončení projektu se bude konat 21.4.2016 v kulturním domě PNvD.
POZVÁNKA NA ZÁVĚREČNOU TISKOVOU KONFERENCI

V úvodu konference byla média informována o Norských fondech, konkrétně o programu CZ 11. Následovala prezentace projektu. Byly shrnuty cíle projektu, média byla informována o realizaci jednotlivých aktivit projektu. Zástupci médií využili prostor pro dotazy, uvítali možnost prohlídky rekonstruovaného pavilonu č. 23 a dalších objektů v areálu nemocnice.

d) Pamětní deska + štítky

Posouzení zadávacího řízení bylo ze strany PM ukončeno 1.2.2016.
Výzva k předložení cenové nabídky byla rozeslána 2.2.2016.
Nejvhodnější nabídku předložila firma ARISTO – reklamní dílna, Husova 7, 301 24 Plzeň
Objednávka byla odeslána 10.2.2016
Plnění bylo dodáno 8.3.2016.
Štítky byly instalovány na vybavení a mobiliář pavilonu č. 23.
Pamětní deska byla umístěna u vstupních dveří pavilonu č. 23 před ukončením projektu.

Aktivita č. 2: Stavební úpravy a přístavba pavilonu č. 23

Zadávací řízení: „Stavební úpravy a přístavba objektu - pavilon č. 23 v Psychiatrické nemocnici v Dobřanech“. Jednalo se o veřejnou zakázku podlimitní na stavební práce podle ustanovení § 9 ZVZ, zahájenou zadavatelem dne 16. 3. 2015 odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění do VVZ. Předběžné oznámení dle ust. § 86 ZVZ bylo odesláno do VVZ dne 28. 8. 2014, uveřejněno bylo dne 29. 8. 2014.

Před zahájením zadávacího řízení obdržel zadavatel písemné souhlasné stanovisko MZ ČR a prostřednictvím IS CEDR i MF ČR. Zadavatel obdržel celkem 10 nabídek, v průběhu řízení (v rámci procesu posouzení kvalifikace) byla 1 nabídka vyloučena, hodnoceno tedy bylo celkem 9 nabídek.

Zadávací řízení skončilo dne 10. 6. 2015 uzavřením smlouvy o dílo s vítězným uchazečem Západočeská stavební společnost, s. r. o., se sídlem Holýšov, Náměstí 5. května 101,
IČ: 252 15 566

Dne 12. 6. 2015 bylo protokolárně předáno staveniště firmě.

Vlastní práce započaly 15. 6. 2015 oplocením staveniště, instalací mobilních buněk a plechových skladů. V dalších dnech se zahájily práce přímo uvnitř objektu.

Došlo k odpojení elektroinstalace a vodovodu.

Následovaly již demontážní a demoliční práce, jako vybourání oken a dveří, okopání obkladů a omítek, vybourání příček a dlažeb, odstranění stávajících dřevěných stropních konstrukcí (PVC a vlysové podlahy, záklop, násyp, podbití a nosné trámy).

Do konce měsíce června byly zahájeny výkopy základů nové přístavby.

V měsíci červenci pokračovaly práce na demontážích stávajících obkladů a dlažeb, dále demontáž stávajících dřevěných trámových stropů, vybourání příček a demolice stávajícího vstupu-zádveří.

Na přístavbě objektu byly provedeny výkopy a betonáž základových pasů a dále pak zásyp a hutnění materiálu pod základovou desku.

V měsíci srpnu byla provedena betonáž základové desky a začalo se zdivo nové přístavby objektu.

Ve stávající části se provedlo osazení nových stropních ocelových konstrukcí včetně zabetonování, aby se následně začaly vyzdívat příčky ve stávající části objektu. Dále se osadily překlady nad okna a dveře. V přístavbě objektu byl ještě položen nový strop z betonových panelů nad přízemím.

V měsíci září pokračovalo zdivo přístavby v patře včetně položení stropních panelů nad tímto podlažím. Současně bylo započato zdivo příček v nové přístavbě a byly zahájeny rozvody kanalizace a vody v celém objektu. Dále byly započaty práce ne demontáži stávající krytiny – břidlice.

V měsíci říjnu pokračovaly práce na střeše celého objektu včetně přístavby, dále bylo postaveno lešení a zahájily se práce na zateplovacím systému fasády. Pokračovaly rozvody vody, kanalizace a topení, byly zahájeny rozvody elektroinstalace a slaboproudu. Ve stávající části objektu se začaly provádět omítky.

V měsíci listopadu pokračovaly práce na střeše, fasádě, veškeré instalace a omítky v celém objektu.

Dále začaly výkopy pro venkovní kanalizaci a finální část fasády včetně demontáže lešení. Rovněž se dokončuje nová plechová krytina Ruukki.

V prosinci byly dokončeny vnitřní omítky v celém objektu a byla započata betonáž podlah. Dále byla položena venkovní kanalizace a následně se provedly podkladní vrstvy pod komunikace, nakonec byl položen asfaltový povrch komunikací.

V měsíci lednu 2016 byly dokončeny komplet betonové podlahy, začaly se provádět obklady a malby, rovněž se zahájily práce na sádrokartonových podhledech. Venku se navážel materiál na zásyp včetně hutnění, následně se zhotovily chodníky ze zámkové dlažby.

V únoru byly provedeny veškeré dokončovací práce jako obklady, dlažby, malby, sádrokartonové podhledy, nátěry, PVC podlahy, veškeré kompletace řemesel jako elektroinstalace, slaboproud, zdravotní instalace, topení, vzduchotechnika, zprovoznění výtahu. Rovněž byly dokončeny venkovní terénní úpravy a úklid kolem objektu.

Stavba byla protokolárně předána 29.2.2016.

V březnu bylo zažádáno na MÚ Dobřany o kolaudaci objektu.
Závěrečná prohlídka byla provedena dne 15.3.2016 s tím, že stavba je dokončená a užívání schopná.

Kolaudační souhlas byl MÚ Dobřany vydán dne 18.3.2016.

Aktivita č. 3: Organizování školení zdravotnických pracovníků v návaznosti na jejich zapojení do realizace projektu

a) Školení muzikoterapeutů

Posouzení zadávacího řízení bylo ze strany PM ukončeno 1. 2. 2016
Výzva k předložení cenové nabídky byla rozeslána 5. 2. 2016 – podány 2 nabídky, vítězná nabídka - Mgr. Tomáš Procházka, terapeut, U pramenů 1314/12, Liberec 14 – Ruprechtice - vyhrála s celkovou cenou 15. 000,-Kč vč. DPH, objednávka odeslána 8. 2. 2016.

Školení proběhlo ve dnech 16. – 17. 3. 2016.

b) Kurs recovery

Posouzení zadávacího řízení bylo ze strany PM ukončeno 18. 1. 2016
Výzva k předložení cenové nabídky byla rozeslána 18. 1. 2016 – podány 2 nabídky, vítězná nabídka - Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, z. s. - Bc. Barbora Holá, Řehorova 10, 130 00 Praha 3 - vyhrála s celkovou cenou 12. 800,-Kč, objednávka odeslána 25. 1. 2016.

Školení se uskutečnilo dne 16. 2. 2016. Zúčastnilo se celkem 12 osob (10 členů multidisciplinárního týmu + 2 zdravotně sociální pracovníci).

c) Školení ergoterapeutů - kurs tkaní a kurs malování na hedvábí

Posouzení zadávacího řízení bylo ze strany PM ukončeno 1. 2. 2016.
S ohledem na specifičnost kursů byla zvolena kombinace zaslání výzvy a porovnání cen dostupných dálkově na internetu.

- tkaní - výzva zaslána dne 8. 2. 2016, přišla nabídka na cenu 3200,-Kč vč. DPH, po provedeném porovnání s další cenou na internetu (4500,-Kč), jsme vybrali vítěze - DALIN Praha s. r. o., Bořivojova 73, Praha 3, dne 2. 3. 2016 odeslána objednávka.

Školení k práci na tkalcovském stavu proběhlo dne 31. 3. 2016. Školení se zúčastnily 4 osoby.

- malování na hedvábí - výzva zaslána dne 12. 2. 2016, přišla nabídka na cenu 460 Kč/osoba , po provedeném porovnání s další cenou na internetu (490,-Kč), jsme vybrali vítěze - Krámek a dílna pro tvořivé u Bílé paní, Slovanská 100, 301 00 Plzeň dne 2. 3. 2016 odeslána objednávka.

Nové techniky- školení multidisciplinárního týmu. Školení proběhlo dne 21. 3. 2016, zúčastnili se členové multidisciplinárního týmu v počtu 10 osob.

Vybraní členové týmu jsou plně kvalifikovaní pro realizaci projektu, po absolvování specifických školení bylo možno koncept nové léčebné péče uvést do rutinní praxe v plném rozsahu.

Aktivita č. 4: Vybavení zdravotnického pracoviště v rámci provozních potřeb a léčebného procesu realizace projektu

a) Technické vybavení projektu - nákup HW

Posouzení zadávacího řízení bylo ze strany PM ukončeno 27. 8. 2015
Výzva k podání nabídky byla v rámci DNS (jedná se o tzv. povinnou komoditu dle příkazu MZ 20/2012) rozeslána 7. 9. 2015 – podány 2 nabídky, obě velmi vysoké, zadávací řízení zrušeno.
Výzva k podání nabídky byla v rámci aplikace etržiště TM (jedná se o tzv. povinnou komoditu dle příkazu MZ 19/2012) rozeslána v rámci tzv. uzavřené výzvy 3 uchazečům dne 26. 10. 2015, doručena jen 1 nabídka, zadávací řízení zrušeno.
Zadávací řízení bylo v rámci aplikace etržiště TM zopakováno, výzva byla rozeslána v rámci tzv. otevřené výzvy.
V rámci aplikace TM podalo nabídku 5 uchazečů, z toho byly hodnoceny 3 nabídky (2 vyloučeny), dne 14. 12. 2015 vyhrála příslušné zadávací řízení společnost: FALCON – ROKYCANY s.r.o.
Sídlo: Klostermannova 635/III, Rokycany, 33701, IČ: 46886613
Dne 17. 12. 2015 uzavřena s vítězem uzavřena kupní smlouva na částku 65.700,-Kč bez DPH, 79.497,-Kč vč. DPH, s dodáním plnění do 30 dnů od uzavření smlouvy. Plnění bylo dodáno 11.1.2016.

            b) Technické, didaktické a léčebné vybavení projektu - dodávka hudebních nástrojů

Posouzení zadávacího řízení bylo ze strany PM ukončeno 9.9.2015
Výzva k předložení cenové nabídky byla rozeslána 18.9.2015 3 uchazečům – doručeny 2 nabídky.
Nejvhodnější nabídku předložila firma: Léčivé Nástroje, se sídlem: Jasná 12, 466 06 Jablonec n. Nisou. Objednávka odeslána 16. 10. 2015.
Plnění již dodáno.

c) Technické, didaktické a léčebné vybavení projektu - dodávka pomůcek CHTD

Posouzení zadávacího řízení bylo ze strany PM ukončeno 7.9.2015.
Posouzení zadávacího řízení bylo ze strany PM ukončeno 7.9.2015. Výzva k předložení cenové nabídky byla rozeslána 9.9. 2015 – žádný dodavatel nepředložil nabídku na celý předmět plnění. Bylo nutné předmět plnění rozdělit na jednotlivé části. na které jsme pak - prostřednictvím internetu v rámci průzkumu trhu - získali na každou min. 2 cenové nabídky k posouzení (s výjimkou tkalcovského stavu, který nabízela dle námi požadované specifikace jediná firma v ČR.). Proběhlo vyhodnocení nabídek, vítězům byly zaslány objednávky. Plnění bylo dodáno do konce roku 2015.

d) Technické vybavení projektu - nákup SW

Posouzení zadávacího řízení bylo ze strany PM ukončeno 13. 1. 2016
Výzva k podání nabídky byla v rámci aplikace etržiště TM rozeslána v rámci tzv. uzavřené výzvy 3 uchazečům dne 14. 1. 2016, doručena 1 nabídka, hodnocena, vybrána dne 21. 1. 2016 společnost: T-Mobile Czech Republic, a.s., se sídlem: Tomíčkova 2144/1, Praha 4, IČ: 64949681
Dne 11. 2. 2016 uzavřena s vítězem uzavřena smlouva na částku 29. 565,-Kč bez DPH, s dodáním plnění do 7 pracovních dnů od uzavření smlouvy. Plnění bylo dodáno 17. 2. 2016.

Aktivita č. 5: Aktivní osobní zapojení do realizace léčebné péče v rámci projektu - zaměstnanci žadatele o grant

Vzhledem ke zpoždění zahájení stavebních prací oproti původnímu termínu, nebylo možné ihned zahájit aktivitu v pavilonu č. 23. Aktivita obsahově probíhala dle plánu, ovšem v náhradních prostorách. Dne 30. 3. 2016 bylo slavnostně otevřeno oddělení č. 23.

Od 4. 4.2016 byly započaty aktivity s pacienty na oddělení č. 23.

O pacienty se stará multidisciplinární tým, 2 ergoterapeutky, 1terapeut volnočasových aktivit, 2 muzikoterapeutky, 1 arteterapeutka. 1 sociální pracovnice.

Oddělení pracuje na principech recovery.

V rámci aktivity provedeno:
- příprava týmu
- výběr pacientů
- dokumentace přes ISpP HIPPO
- terapeutické smlouvy s pacienty
- probíhá muzikoterapie, ergoterapie

Video

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

 

Orientační plánek

Orientační plánek

Kontakt

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
Ústavní ul., 334 41 Dobřany
IČ: 00669792
DIČ: CZ00669792

Spojovatelka
tel.: 377 813 111

ID datové schránky: 4k429ud

linkedin logo

Certifikát kvality a bezpečí
Certifikát kvality a bezpečí

 

Volná místa

Přijmeme

LÉKAŘE/LÉKAŘKU

se specializovanou způsobilostí

v oboru psychiatrie

 

Další volné pozice

 

Kvalitní a bezpečná nemocnice
Kvalitní a bezpečná nemocnice 2018

 

Dotační programy

norske fondy

iop

  SSL certifikát

 eu opz

© 2019 Psychiatrická nemocnice v Dobřanech | realizace webprofirmy.cz